Plan gospodarki niskoemisyjnej – zadania i cele

Jeżeli gminy zamierzają pozyskać środki np. na termomodernizację budynków czy też na zagospodarowanie odnawialnych źródeł energii, to muszą przygotować plan gospodarki niskoemisyjnej (w skrócie: PGN). Warto wiedzieć, że gospodarka niskoemisyjna jest oparta głównie na wydajności energetycznej, ograniczeniu korzystania z tradycyjnych źródeł energii oraz wdrożeniu takich technologii, które w znacznym stopniu ograniczają emisję gazów cieplarnianych.

Najważniejsze cele PGN

PGN jest dokumentem strategicznym, zaś jego celem jest ukierunkowanie wizji rozwoju gminy lub kilku gmin w stronę gospodarki niskoemisyjnej. Istotnym elementem tego dokumentu jest określenie celów szczegółowych oraz strategicznych, które mają za zadanie realizować określoną wizję. Przymiotniki, które powinny charakteryzować te cele są następujące:

  • ambitny,
  • konkretnie określony,
  • mierzalny,
  • określony w czasie,
  • realny.

Najważniejszym celem PGN jest redukcja emisji. Należy zadbać o to, aby ten cel był zdefiniowany w sposób jasny i mierzalny. Innymi celami tego dokumentu są ochrona powietrza oraz doprowadzenie do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Zadania PGN

Plan gospodarki niskoemisyjnej ze strony www.strategor.pl ma za zadanie określić to, w jaki sposób dana gmina zamierza zrealizować określone cele. Z tego powodu istotne jest, aby jak najlepiej scharakteryzować wszelkie zaplanowane działania, które mogą być nieinwestycyjne lub inwestycyjne. Dodatkowo należy wskazać na sposób finansowania tych działań, a także strategię monitoringu wypełniania planu w następnych latach. Aby opracować dobry plan, należy przeprowadzić staranną inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy, która jest oparta na jej bilansie energetycznym. Ważne jest to, aby zostały w niej ujęte takie elementy jak:

 

Autor zdjęcia: homethods